Gŵyl Fawr Aberteifi 2018

 

 Mehefin 23 June - Gorffennaf 1 July 

 

Gŵyl ddiwylliannol Gymraeg flynyddol tref Aberteifi yw’r Ŵyl Fawr - wythnos lawn o weithgaredd yn cynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth a dawns. Sefydlwyd yr Ŵyl ym 1952 fel Eisteddfod lled-genedlaethol – yn gam ar y ffordd rhwng Eisteddfodau bach lleol a’r Eisteddfod Genedlaethol. Yn 2018 bydd yr Ŵyl yn dychwelyd i Theatr Mwldan a Chastell Aberteifi yn dilyn Eisteddfod hynod lwyddiannus yn 2017.

Mae’r Ŵyl yn dechrau ar y dydd Sadwrn cyntaf gyda Seremoni Gyhoeddi yng Nghastell Aberteifi. Nos Fawrth a Nos Iau ceir cyfle i weld talent leol ar ei orau gyda pherfformiad o sioe gerdd Gymraeg gan griw CICA sef plant a phobl ifanc y cylch. Nos Fercher daw beirdd at ei gilydd yng Nghastell Aberteifi i gystadlu yn Nhalwrn y Beirdd. Nos Wener a dydd Sadwrn daw cystadleuwyr o bell ac agos i gystadlu yn yr Eisteddfod sydd yn cynnwys cystadlaethau cerdd, llefaru a dawnsio gwerin. Mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys seremoni cadeirio’r Bardd a chystadleuaeth y Rhuban Glas i brif unawdwyr yr Ŵyl. Daw’r Ŵyl i ben ddydd Sul gydag oedfa foreol am 10yb yng Nghapel Mair a Chyngerdd Cloi’r Ŵyl gyda’r nos yng Nghastell Aberteifi.

 


 

Gŵyl Fawr Aberteifi is Cardigan’s annual Welsh language festival which involves a week long celebration of music, verse and dance. The festival was first established in1952 as a semi national Eisteddfod - a stepping stone for competitors between local Eisteddfods and the National Eisteddfod.2018 sees the Festival return to Theatr Mwldan and Cardigan Castle, following the highly successful events of 2017.

The Festival kicks off on the first Saturday with a formal proclamation ceremony held at Cardigan Castle. Tuesday and Thursday evenings are an opportunity to showcase local talent as children and young people (members of CICA) perform a Welsh language musical at the theatre. Wednesday evening focuses on poetry with local bardic teams battling it out in verse. Friday and Saturday feature the main event – the traditional Eisteddfod with individuals, groups and choirs travelling to the event from far and wide to compete in a variety of competitions including singing, folk dancing and recitation. Highlights include the Chairing of the Bard ceremony and the Blue Riband competition for the Festival’s champion soloists. The Festival comes to an end on the Sunday with a morning service at 10am in Capel Mair followed by a Grand Concert on the Sunday evening in Cardigan Castle.

 

 

 

 

Castell Aberteifi/Cardigan Castle

Dydd Sadwrn/Saturday 23 Mehefin / June 2018 2.30pm

Gan ddechrau gyda gorymdaith o Neuadd y Dref am 2.30yp, i Gastell Aberteifi lle caiff y seremoni ei chynnal.

Starting with a parade from the town’s Guild Hall at 2.30pm, to Cardigan Castle where the ceremony will take place.

Seremoni Cyhoeddi Gŵyl Fawr 2018

Proclamation Ceremony

 

Manylion pellach / Further details 

88888888888888888888888888888888888888888888888888

 

Theatr Mwldan

Mwldan 2

Nos Fawrth/ Tuesday 26  Nos Iau/Thursday 28  Mehefin/June 2018 am 7.30 pm.

Sioe Criw Cica / Musical Show With CICA 

£6

tocynnau / tickets

 

88888888888888888888888888888888888888888888888888

 

Castell Aberteifi/Cardigan Castle

Nos Fercher/Wednesday 27 Mehefin/June 7.30pm 

Talwrn y Beirdd

£5

Tocynnau wrth y drws/Tickets at the door

 

88888888888888888888888888888888888888888888888888

 

Theatr Mwldan

Mwldan 2

Nos Wener/Friday 29 Mehefin/June 5pm  

Dydd Sadwrn/Saturday 30 Mehefin /June 1pm 

Nos Sadwrn 30 Mehefin / Saturday 30 June 8pm  

Eisteddfod

 

TOCYNNAU / TICKETS

 888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

Capel Mair

 Sul/Sunday 1 Gorffennaf/July  10.00yb/am

Oedfa Foreol / Morning Service

 

Dathlu tri chan mlwyddiant geni William Williams, Pantycelyn

 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

Castell Aberteifi / Cardigan Castle

Nos Sul/Sunday Evening 1 Gorffennaf/July 7pm

 Cyngerdd Cloi'r Ŵyl

Diweddglo’r Ŵyl yw’r Cyngerdd Mawreddog yng Nghastell Aberteifi a fydd yn cynnwys:

The Festival comes to a fitting close with a Grand Concert at Cardigan Castle featuring:

 

Artistiaid/Artistes

TRA BO DAU

AR OL TRI 

Arweinydd/Conductor: Emyr Davies

Cyfeilydd/Accompanist: Meinir Jones-Parry

 

TOCYNNAU / TICKETS 

 

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

 

Tocynnau ar werth/Tickets for sale – Theatr Mwldan, Aberteifi/Cardigan

Ffôn/ Phone:  01239 621200    Neu ar lein/Online www.mwldan.co.uk

 

Manylion pellach/Further information Ysgrifennydd yr Ŵyl

Des Davies, Min y Maes, Penparc, Aberteifi SA43 1RE

01239 615914/613447  Symudol 07791390840  E Bost

 desdavies@hotmail.co.uk

 

 

 

 

gwylfawraberteifi.com

 

     

G