Covid-19 Statement from Theatr Mwldan

Theatr Mwldan closed until further notice Theatr Mwldan yn cau hyd nes bydd hysbysiad pellach

Updated 24th October 2020

**Neges ddwyieithog yw hon – gweler y fersiwn Saesneg isod / This is a bilingual message – please scroll down for English**

Annwyl Gyfeillion
 
Rwy’n falch iawn o roi gwybod i chi fod y Mwldan yr wythnos hon wedi bod yn llwyddiannus yn ei ddau gais i’r Gronfa Adferiad Diwylliannol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC). Trosglwyddwyd y Gronfa i lawr o Lywodraeth y DU i Lywodraeth Cymru, ac yna i CCC i'w gweinyddu. Mae’r Mwldan wedi sicrhau £228,000 ar gyfer ei gostau rhedeg rhwng Tachwedd 2020 a Mawrth 2021 a £49,000 o fuddsoddiad cyfalaf i'w helpu i addasu i weithrediadau sy’n ddiogel o ran COVID.
 
Rydym, wrth gwrs, yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth Llywodraeth Cymru a CCC a'u buddsoddiad mewn ased cymunedol hanfodol a chyflogwr lleol. Mae'n rhoi rhywfaint o ddiogelwch hanfodol i ni tan ddiwedd mis Mawrth.
 
Fodd bynnag, mae'r newyddion gwych hyn wedi’i andwyo gan dristwch mawr. Bydd un ar ddeg o'n chwech ar hugain aelod staff yn gadael eu cyflogaeth gyda’r Mwldan ar 31 Hydref fel rhan o arbed costau angenrheidiol er mwyn sicrhau goroesiad tymor canolig i hirdymor y cwmni. Bydd yr un ar ddeg hyn yn wynebau cyfarwydd i lawer ohonoch, ac rydym i gyd yn ofnadwy o drist o’u gweld yn gadael.
 
Gan ddiolch i'r Gronfa Adferiad Diwylliannol, bydd y pymtheg swydd sydd ar ôl yn ddiogel tan 31 Mawrth, pan fyddwn yn wynebu'r argyfwng nesaf yn ein goroesiad hirdymor. Am y tro, fodd bynnag, rydym yn gyffrous i groesawu ein tîm staff yn ôl i'r gwaith ar 1af Tachwedd ar ôl saith mis o ffyrlo a byddwn yn mynd ati i gynllunio, os yw cyfnodau clo yn caniatáu, i dreialu rhai dangosiadau sinema cyn y Nadolig. 

Rydym yn parhau i fod yn benderfynol o frwdfrydig i sicrhau dyfodol y Mwldan yn hirdymor, a'n rôl ym mywyd diwylliannol ein cymuned. Roedd gan bob un o'n 26 o weithwyr swyddi hyfyw, cynaliadwy a gwerthfawr cyn i'r pandemig daro, ac rydym yn llwyr fwriadu y byddant yn dod yn hyfyw eto. Er y gallai'r siwrnai hon gymryd llawer mwy o fisoedd, ac o bosib blynyddoedd, rydym yn llwyr fwriadu ymladd am ein goroesiad a llywio'r amseroedd anodd sydd eto i ddod.
 
Ar ran pawb yn y Mwldan, diolch o galon i chi gyd am eich cefnogaeth barhaus. Ni allwn aros i'ch croesawu yn ôl i’r Mwldan eto.
 
Yn y cyfamser ein dymuniadau gorau a chymerwch ofal,
 
Dilwyn

Dilwyn Davies
Prifweithredwr, Theatr Mwldan 

 

Dear Friends
 

I am delighted to let you know that Mwldan has this week been successful in its two applications to the Cultural Recovery Fund via Arts Council of Wales (ACW). The Fund was passed down from UK Government to Welsh Government, and then to ACW to administer. Mwldan has secured £228,000 for its running costs from November 2020 to March 2021 and £49,000 of capital investment to help it adapt to COVID-safe operations.

We are, of course, very grateful for the support of the Welsh Government and ACW and their investment in a vital community asset and local employer. It gives us some vital security until the end of March.

This wonderful news is however tainted with great sadness as eleven of our twenty-six staff will leave their employment with Mwldan on 31 October as part of a necessary cost-saving to ensure the medium to long term survival of the company. These eleven will be familiar faces to many of you, and we are all incredibly sad to see them leave.

Thanks to the Cultural Recovery Fund, the fifteen jobs that remain will be secure until 31 March, when we will face the next crisis in our long-term survival. For now, though, we are excited to be welcoming our staff team back to work on 1st November after seven months of furlough and we will be making plans, lockdowns permitting, to be trialling some cinema screenings before Christmas.

We remain passionately determined to secure the future of Mwldan in the long term, and our role in the cultural life of our community. All of our 26 employees occupied viable, sustainable and valuable jobs before the pandemic struck, and we fully intend that they will become viable again. Whilst this journey might take many more months, and possible years, we fully intend to fight for our survival and navigate the difficult times still to come.

On behalf of everyone at Mwldan, our thanks are due to you all for your continued support. We can’t wait to welcome you back to Mwldan again.

Meanwhile our best wishes and take care,

 

Dilwyn Davies 
CEO, Theatr Mwldan 

 

 


 

Following the temporary closure of Theatr Mwldan owing to the ongoing Coronavirus (Covid-19) situation, we regret to inform you that our advertised programme is now suspended until at least the end of November.

Unfortunately, this means that shows that were due to take place during this period have now been either postponed or cancelled.
 
Inevitably you will have questions if a show or screening you have booked for is affected, and we’ve endeavoured to answer as many of the most common questions as we can below.

If your enquiry is regarding programming or other urgent Mwldan business you can contact our CEO, Dilwyn Davies, on ceo@mwldan.co.uk. However, he is the only member of staff still working and therefore there may be a delayed response. With this in mind, we would ask you only to contact on matters of significant urgency.

 


 

Yn dilyn cau Theatr Mwldan dros dro oherwydd y sefyllfa Coronafeirws (Covid-19), bu'n rhaid atal ein rhaglen tan ddiwedd mis Tachwedd o leiaf.


Yn anffodus, mae hyn yn golygu bod sioeau a oedd i'w cynnal yn ystod y cyfnod hwn bellach wedi'u gohirio neu wedi'u canslo.

Rydym yn sylweddoli bod hyn yn gyfnod pryderus ac efallai bod gennych gwestiynau, felly rydym wedi ceisio ateb cynifer â phosibl o'r rhain yn ein Cwestiynau Cyffredin isod.

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â rhaglennu neu fusnes brys arall y Mwldan gallwch gysylltu â'n Prif Swyddog Gweithredol, Dilwyn Davies, ar ceo@mwldan.co.uk. Fodd bynnag, ef yw'r unig aelod o staff sy'n dal i weithio ac felly efallai y bydd oedi wrth ymateb. Gyda hyn mewn golwg, byddem yn gofyn i chi gysylltu â materion o frys sylweddol yn unig.

 


 

CWESTIYNAU CYFFREDIN / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS1. A allaf ffonio'r swyddfa docynnau?
Gan ddechrau ddydd Mawrth, 17eg Mawrth, mae llinell ffôn y swyddfa docynnau wedi cael ei chau dros dro, felly ni fyddwch yn gallu cysylltu â ni dros y ffôn. Fodd bynnag, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at boxoffice@mwldan.co.uk. Byddwch yn amyneddgar gyda ni gan ein bod ar hyn o bryd yn gweithredu ar gapasiti sylweddol is, a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

1. Can I speak to someone at the box office?
As of Tuesday 17th March, the box office phone line has been closed temporarily so you won’t be able to contact us by phone, however you can get in touch by email on boxoffice@mwldan.co.uk. Please bear with us as we are currently operating at significantly reduced capacity but we will respond as soon as we are able.2. Mae'r sioe yr wyf wedi archebu tocynnau ar ei chyfer wedi cael ei gohirio, beth ddylwn ei wneud?
Bydd eich tocyn yn cael ei ail-archebu'n awtomatig ar gyfer y dyddiad newydd a byddwn yn cysylltu â chi yn uniongyrchol i roi gwybod i chi am ddyddiad newydd y sioe (sylwch, bydd angen i ni ailystyried y trefniadau eistedd i sicrhau cadw pellter cymdeithasol a byddwn mewn cysylltiad yn agosach at yr amser i gynghori ar hyn). Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ar y dyddiad newydd, anfonwch e-bost at boxoffice@mwldan.co.uk gan nodi enw'r sioe, eich rhif archebu gwreiddiol neu enw llawn y person a archebodd y tocynnau a byddwn yn cysylltu â chi i drafod cyfnewid tocynnau neu opsiynau ad-dalu pan fydd y swyddfa docynnau ar agor eto.


2. A show or screening I have booked for has been postponed, what should I do?
Your ticket will be automatically re-booked for the new date (please note that it will be necessary for us to revisit the seating arrangements to ensure social distancing and we will be in touch closer to the time to advise on this) and we will contact you directly to advise you of the new show date. If you’re unable to attend, please send an email to boxoffice@mwldan.co.uk stating the name of the show, your original booking number or full name of the person who booked the tickets and we will contact you to discuss credit or refund options as soon as we are able.

 

3. Mae fy sioe wedi ei gohirio, ond mae gen i'r tocynnau eisoes gyda'r dyddiad gwreiddiol.
Cadwch eich tocynnau'n ddiogel oherwydd bydd y rhain yn parhau i gael eu derbyn ar gyfer y dyddiad newydd. Os ydych wedi prynu'ch tocynnau ar-lein bydd y ddolen docynnau yn adnewyddu'n awtomatig gyda'r dyddiad newydd. Os oes eisoes gennych docynnau papur wedi’u printio gan y Mwldan, bydd angen i chi gasglu tocynnau newydd gyda'r dyddiad newydd arnynt. Gellir gwneud hyn ar unrhyw adeg cyn dyddiad y perfformiad newydd ar ôl i'r lleoliad ailagor i'r cyhoedd. Os gwnaethoch brynu tocynnau ar-lein neu dros y ffôn, bydd yr e-docyn a anfonwyd atoch yn dal i fod yn ddilys (bydd y ddolen a anfonwyd atoch yn adnewyddu yn awtomatig gyda'r dyddiad newydd, felly bydd angen i chi lawrlwytho'ch tocyn eto o'r ddolen yn eich e-bost cadarnhau archeb wreiddiol).

3. My show or screening has been postponed, but I already have the tickets with the original date.
If you already have physically printed tickets from Mwldan, you will need to collect replacements tickets with the new date on. This can be done at any time prior to the new performance date after the venue reopens to the public. If you purchased tickets online or over the phone, the e-ticket you were sent will still be valid (the link you were sent will automatically refresh with the new date, so you will just need to re-download your ticket from the link in your original email booking confirmation).4. Mae’r sioe yr wyf wedi archebu tocynnau ar ei chyfer wedi cael ei chanslo, beth ddylwn ei wneud?
Bydd pob cwsmer yn derbyn ad-daliad llawn neu nodyn credyd a byddwn yn cysylltu â chi i drefnu hyn. Byddwch yn amyneddgar gyda ni, gallai gymryd peth amser i ni brosesu'r ad-daliad oherwydd bod llai o staff gennym yn gweithio, ond gallwch fod yn sicr y byddwn yn prosesu unrhyw ad-daliadau/nodiadau credyd sy'n ddyledus.

4. A show I have booked for has been cancelled, what should I do?
All customers will receive a full refund or credit note for use against a future show or screening and we will contact you to arrange this.  Pease bear with us, it could take us some time to process the refund due to our reduced staffing, but please be reassured that we will be processing any refunds/credit notes due.

 

5. Beth ddylwn ei wneud os yw fy nhocynnau ar gyfer perfformiadau o fis Mehefin ymlaen?
Peidiwch â chysylltu â ni os ydych wedi archebu tocynnau ar gyfer perfformiadau yn hwyrach yn y flwyddyn, ond gallwn eich sicrhau os bydd perfformiadau yn y dyfodol yn cael eu canslo neu eu gohirio, byddwn yn cysylltu'n â chi’n uniongyrchol. Rydym yn monitro'r sefyllfa'n ofalus ac yn adolygu unrhyw newidiadau yn ôl yr angen a byddwn yn cysylltu yn uniongyrchol ag unrhyw gwsmeriaid yr effeithir arnynt.

5. What shall I do if I have booked tickets for performances or screenings from June onwards?
Please do not get in touch with us if you have booked for performances later in the year, but be reassured that if future performances are cancelled or postponed, we will contact you directly. We are closely monitoring the situation and will contact any affected customers directly as any necessary changes to the programme occur.

 

6. Pa mor fuan byddaf yn cael ad-daliad?
Os cafodd eich tocynnau eu prynu gyda cherdyn credyd neu ddebyd byddwn yn ymdrechu i brosesu'ch ad-daliad cyn gynted â phosibl. Os cafodd eich tocynnau eu prynu drwy unrhyw ddull talu arall (arian parod, siec ac ati) yna byddwn yn cysylltu â chi yn fuan i drefnu eich ad-daliad cyn gynted ag y bydd llinell ffôn ein swyddfa docynnau ar agor eto - gall hyn fod mewn ychydig wythnosau whilst restrictions remain in place.
 
6. How soon will I get my refund?
If your tickets were purchased with a credit or debit card we will endeavour to process your refund as soon as possible. If you purchased tickets via any other payment method (cash, cheque, etc) then we will be in touch with you shortly to arrange your refund as soon as our box office phone line is operational again – this may be in a few weeks whilst restrictions remain in place.
 


7. Archebais fel rhan o grŵp ac nid yw'r dyddiad newydd yn gyfleus i ni gyd ddod yn ôl?
Gallwn drefnu ad-daliad i'r rhai yn y grŵp nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

7. I booked as part of a group and a new date isn’t convenient for us all to attend?
We can arrange a refund for those in the group who are unable to attend.

 

8. A oes modd archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol?
Gallwch archebu tocynnau ar gyfer holl sioeau Mwldan drwy ein gwefan mwldan.co.uk neu trwy ein Ap Mwldan (ar gael ar gyfer Android ac iPhone trwy Google Play neu Apple App Store)

8. Can I still book tickets for future events?
You can book tickets for all Mwldan shows later in the year through our website mwldan.co.uk or via our App (available for Android and iPhone via Google Play or Apple App Store)

  

 

C